NAS4y.NET Admin Block

Na Supermicro | Products | Motherboards | Atom Boards | A1SAi-2750F

NODe Name Geo/Fukin, test 2,4 GHz

20040131084737 c752uz p1310015NODe Name Geo, NODe base PC, na ul. Karafiátova 1, NODe Name PM/Fukin, NODe base PC, na ul. Foerstrova 1, 5.NP. V této souvislosti je nutno poznamenat, že bylo třeba a podařilo se propojit NODe Name PM/Fukin, NODe base AP, na ul. Foerstrova 1, 5.NP. s NODe Name PM na 11.NP.  UTP kabelem (dvě linky) !!!

První úspěšný test propojení dvou NODe na basi PC v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz jako další úspěšný test a další úspěšný krok v rozšíření sítě.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Show Buttons
Hide Buttons